คำถามที่ถูกถามบ่อย

ยังต้องการความช่วยเหลือ?

คุณสมบัติ

โครงการ AAMEP ปี 2022 เปิดรับสมัครเยาวชนและผู้นำมุสลิม อายุ 23-40 ปี ที่มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อชุมชนของตัวเอง และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน

ผู้สมัครจะต้องเป็นมุสลิมที่เป็นพลเมืองของประเทศที่ได้ระบุไว้ และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อชุมชนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่มาจากการทำงานหรือการเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งทักษะการพูดและการเขียน เนื่องจากกิจกรรมและการประชุม AAMEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดระยะเวลาโครงการ

AAMEP ไม่ใช่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมสมัครได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้

ชาวอินโดนีเซียที่สนใจโครงการนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ AIMEP ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปิดรับสมัครให้แก่เยาวชนและผู้นำมุสลิมที่มาจากสองประเทศนี้ โดยโครงการจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในช่วงกลางปี 2022

ทางโครงการมีการพิจารณาประสบการณ์ของผู้สมัครโครงการ AAMEP และ AIMEP ในหลายรูปแบบ ซึ่งนิยามการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อชุมชนของพวกเขาอาจทำได้โดยผ่านประสบการณ์การทำงานหรือการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งการมีส่วนร่วมในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมาจากหลายสาขาอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาชุมชน นักการศึกษาหรือนักวิชาการ นักกิจกรรม ผู้นำทางศาสนา ทนายความ ศิลปิน นักข่าว นักเคลื่อนไหวต่างศาสนา นักกิจกรรมด้านสันติภาพ นักการเมือง ผู้ประกอบการธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งพวกเขาล้วนแต่เป็นตัวแทนของชุมชนมุสลิมจำนวนมากในภูมิภาคนี้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณ โปรดติดต่อเราโดยตรง

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 23-40 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก ในกรณีที่จำนวนผู้สมัครสำหรับโครงการ AAMEP & AIMEP มีจำนวนไม่เพียงพอหรือเหมาะสม อันเนื่องจากขาดความสมดุลด้านเพศหรือประเทศของผู้ที่สมัคร ทางโครงการอาจจะพิจารณาผู้สมัครที่อยู่ในช่วงอายุที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้

หมายเหตุสำหรับผู้สมัครอายุ 22 หรือ 40 ปี: เพื่อพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ในการสมัครโครงการนี้หรือไม่ ทางทีมงานจะพิจารณาอายุของคุณในวันที่เริ่มโครงการ เช่น หากคุณอายุระหว่าง 23-40 ปีในวันที่ 31 มกราคม 2022 คุณมีสิทธิ์ที่จะสมัครโปรแกรม AAMEP 2022 (ดูวันที่สำคัญ)

โครงการ AAMEP 2022 เปิดรับสมัครให้กับพลเมืองจากประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไนเท่านั้น พลเมืองของประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ยังไม่มีสิทธิ์ในการสมัครโครงการ AAMEP 2022  แต่อาจมีสิทธิ์ในการสมัคร AAMEP ในปีต่อ ๆ ไป

ชาวอินโดนีเซียมีสิทธิ์ที่จะสมัครโครงการ AIMEP ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนมุสลิมออสเตรเลีย-อินโดนีเซีย ทั้งนี้โครงการ AIMEP จะเปิดรับสมัครในรอบต่อไปในช่วงกลางปี 2022 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ AIMEP เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้หรือลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโครงการ

ตราบใดที่คุณถือสัญชาติของประเทศที่ได้ระบุไว้ คุณก็มีสิทธิ์ในการสมัครโครงการ  AAMEP และ/หรือ AIMEP อย่างไรก็ตาม คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีบทบาทและส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนประเทศบ้านเกิดของคุณเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วม ทั้งนี้โครงการ AAMEP ปี 2022 เปิดรับสมัครให้พลเมืองจากประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศที่ได้ระบุดังกล่าว แต่ยังไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครทั้งสองโครงการนี้

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครโครงการ AAMEP จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ใบสมัครของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้คุณส่งจดหมายรับรองจำนวน 2-3 ฉบับ โดยอย่างน้อยหนึ่งในจดหมายรับรองควรมาจากองค์กรมุสลิม หากไม่มี คุณสามารถใช้จดหมายรับรองจากบุคคลที่สามารถอธิบายประสบการณ์ของคุณที่สนับสนุนหรือทำงานร่วมกับชุมชนมุสลิมของคุณได้

จดหมายรับรองทั้งหมดควรมาจากบุคคลที่รู้จักคุณเป็นอย่างดีดีและสามารถรับรองความเหมาะสมของคุณในฐานะตัวแทนที่มีศักยภาพได้

จดหมายรับรองสำหรับการสมัครโครงการ AAMEP ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือจบการศึกษาที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณสามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้ผ่านการกรอกใบสมัครและระบุการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน CV ของคุณ

หากคุณไม่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เราขอแนะนำให้คุณแสดงหลักฐานที่เกี่ยวกับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

หากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเราโดยตรงเพื่อหารือรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม

เอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น จดหมายแนะนำเพิ่มเติม อาจไม่มีความจำเป็นแต่สามารถส่งมาได้ ทั้งนี้ ขอแนะนำผู้สมัครว่าไม่ควรส่งเอกสารประเภทประกาศนียบัตร รางวัล ใบรับรองผลการเรียนจากมหาวิทยาลัย หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการติดต่อทางอีเมลเพื่อแจ้งผลการสมัครไม่ว่าท่านจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จในขั้นต้นจะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อประสานเวลาสัมภาษณ์หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทางโครงการต้องการเพิ่มเติม

โปรแกรมออนไลน์คัดเลือกตัวแทนจำนวน 28-30 คน (ประมาณ 20 คนจากประเทศอาเซียนและ 10 คนจากประเทศออสเตรเลีย)

โปรแกรม

โครงการ AAMEP ปี 2022 จะใช้เวลามากกว่า 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2022

เนื่องจากโครงการได้ครอบคลุมโซนเวลาที่แตกต่างกัน เวลาที่ผู้แทนจากประเทศใน
อาเซียนต้องเข้าร่วมเป็นหลักอาจอยู่ในช่วงเย็นของแต่ละวัน นอกจากนี้ โครงการได้ออกแบบการทัวร์เสมือนจริงไว้ด้วย เช่น การเยี่ยมโรงเรียน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา
ทําาการในประเทศออสเตรเลีย
 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการที่มีการ
ระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของรัฐบาล
ออสเตรเลีย ซึ่งจดหมายนี้สามารถยื่นใช้ในการขออนุญาติลางานเพื่อเข้าร่วม
โครงการได้
 
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยตรงเพื่อหารือราย
ละเอียดเรื่องนี้
 
หมายเหตุ: ขณะนี้ช่วงเวลาเข้าร่วมโครงการหลักมีแนวโน้มว่าจะเป็นช่วงวันและ
เวลา:
 
SESSSION ของวิทยากรหลัก  
ทุก ๆ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
15.00 – 17:00 . (เวลากรุงเทพฯ)
16.00 – 18:00 . (เวลากัวลาลัมเปอร์/ มะนิลา/ บรูไน)
19:00 – 21:00 . (เวลาเมลเบิร์น/ ซิดนีย์)

SESSION  างเลือกของ  AAMEP ไม่บังคับ )
ทุก ๆ วันศุกร์
16.00 – 17:00 . (เวลากรุงเทพฯ)
17.00 – 18:00 . (เวลากัวลาลัมเปอร์/ มะนิลา/ บรูไน)
20:00 – 21:00 . (เวลาเมลเบิร์น/ ซิดนีย์)

SESSION ทัวร์เสมือนจริง
ยืนยันวันและเวลาตามหลัง

โครงการ AAMEP แบบออนไลน์มีการแบ่งออกเป็น 3 session หลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนกับวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนกับผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก และการจัดทัวร์เสมือนจริง

 

Session กับวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ

ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าถึงวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาของตนผ่านการบรรยายสดทุกสัปดาห์โดยการใช้ Zoom โดยในแต่ละ session จะประกอบด้วยเนื้อหาที่ลุ่มลึกตามหัวข้อ และจะตามด้วยช่วงถาม & ตอบ ซึ่งผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกสามารถมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนและสนทนากับวิทยากรที่รับเชิญจากทั่วทั้งภูมิภาค

 

Session วิทยากรจะจัดขึ้นจำนวนสามครั้งต่อสัปดาห์และเป็นองค์ประกอบหลักของโปรแกรม AAMEP นี้

 

เวลาที่เป็นไปได้สำหรับ session วิทยากรคือ:

ทุก ๆ วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี

15.00-17.00 น. (เวลากรุงเทพฯ)

16:00-18:00 น. (เวลากัวลาลัมเปอร์/ มะนิลา/ บรูไน)

19:00 – 21:00 น. (เวลาเมลเบิร์น/ ซิดนีย์)

 

Session การแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือก

การสร้างประสบการณ์จากการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ AAMEP ที่ได้สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก นำไปสู่การทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วทั้งภูมิภาค

 

นอกจากนี้ ยังมี session ดื่มกาแฟตัวต่อตัวและการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึก ซึ่งโครงการ AAMEP จะมอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายในการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ไปตลอดชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาของ session นี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า session วิทยากร และอาจรวมถึง:

 • Session สร้างปฎิสัมพันธ์กับ AAMEP (ไม่บังคับ)
 • มีความเป็นไปได้ว่าจะจัดในทุก ๆ วันศุกร์
 • เวลา 16:00 – 17:00 น. เวลากรุงเทพฯ; 17:00 – 18:00 น. เวลากัวลาลัมเปอร์/มะนิลา/บรูไน; และ 20:00 – 21:00 น. เวลาเมลเบิร์น/ซิดนีย์
 • session ดื่มกาแฟตัวต่อตัวกับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านสามารถระบุเวลาที่สะดวกล่วงหน้าสำหรับการจัด session ดื่มกาแฟที่ใช้เวลา 30 นาทีได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการดำเนินการ
 • ช่องทางและทรัพยากรในการปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สิ่งนี้สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่คุณสะดวก เราแนะนำให้คุณเผื่อเวลาไว้ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

 

Session ทัวร์เสมือนจริง

การจัดทัวร์เสมือนจริงจะมอบโอกาสแบบเรียลไทม์ที่ไม่เหมือนใครในการเจาะลึกวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ของชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค มีการเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค การเยี่ยมชมโครงการของชุมชนและพื้นที่ในท้องถิ่นโดยตรงผ่านการถ่ายทอดสด ที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงการ AAMEP และ AIMEP

 

ทางโครงการได้วางแผนการทัวร์เสมือนจริงแบบถ่ายทอดสดหลายรายการในระหว่าง 8 สัปดาห์ของโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการล็อกดาวน์หรือข้อจำกัดโควิด-19 ณ ขณะนั้น

 

ยังไม่มีเวลาที่แน่นอนในการจัดทัวร์เสมือนจริงเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางโครงการสนับสนุนเป็นอย่างมากให้ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการจัดทัวร์เสมือนจริงซึ่งอยู่นอกประเทศของตัวเอง

โครงการ AIMEP และ AAMEP ในรูปแบบออนไลน์มีระยะเวลาดำเนินการ 8 สัปดาห์ โดยมีจุดเน้นที่ต่างกันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งรวมถึง:

 • อิสลามในภูมิภาคของเรา
 • รัฐบาลและภาวะความเป็นผู้นำ
 • ความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว
 • การนำเสนอจากผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก (โอกาสที่จะได้ยินและแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมโครงการ)
 • การศึกษาและเยาวชน
 • ความหลากหลายทางศาสนา
 • การพัฒนาชุมชนและความยุติธรรมทางสังคม
 • ศิลปะ สื่อ และจิตวิญญาณ

อย่างน้อยที่สุด ผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าถึง application Zoom ได้ พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณเร็วมากพอ ทั้งนี้ การมีโน็ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะให้ความสะดวกในแง่ของการปฏิสัมพันธ์บนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการในรูปแบบออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แต่รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่องทางที่เราเลือกสามารถเข้าถึงได้จากความเร็วของอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อที่ต่างกัน การประชุมสดส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่าน Zoom ในขณะที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้หรือทรัพยากรของทางโครงการส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทาง Slack และเว็บเบราว์เซอร์

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือด้านเทคนิคอื่นๆ ของการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ โปรดติดต่อเราผ่านหน้าเพจนี้

มีการออกแบบรูปแบบที่ช่วยให้การนำเสนองานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นวิธีที่สนุกและง่าย ซึ่งเป็นการแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานในชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือประสบการณ์ส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วทั้งภูมิภาค

Session การนำเสนอจะมาจากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน โดยใช้เวลา 5 นาทีต่อคน ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้พูดถึงเรื่องราวที่พวกเขาต้องการแบ่งปันกับผู้อื่นมากที่สุด พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนในการสร้างงานนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือ pdf โดยใช้รูปภาพเป็นหลัก โดยมีทีมเทคนิคของเราพร้อมสนับสนุนเสมอหากคุณมีคำถามใดๆ

ศิษย์เก่าของโครงการในรูปแบบออนไลน์นี้ยังมีสิทธิ์ในการสมัครโครงการแลกเปลี่ยนที่สามารถเดินทางต่างประเทศได้อีกครั้งในอนาคต ทั้งนี้คุณจะไม่เสียเปรียบในการสมัครโครงการในรูปแบบออนไลน์ และอาจเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้การสมัครของคุณสำหรับโครงการที่สามารถเดินระหว่างประเทศได้ในอนาคต

AIMEP (โครงการแลกเปลี่ยนมุสลิมระหว่างประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย) เป็นโครงการที่จัดขึ้นประจำปี โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง รายละเอียดรอบการสมัครในแต่ละปีจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ กลุ่มรายชื่ออีเมล์และโซเชียลมีเดียของเรา โปรดติดตามโครงการบน Facebook, Instagram และ LinkedIn หรือลงทะเบียนในกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล์ของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อโครงการเปิดการรับสมัคร

AAMEP (โครงการแลกเปลี่ยนมุสลิมระหว่างประเทศออสเตรเลียและอาเซียน) เป็นโครงการที่ดำเนินการทุก ๆ สองปี สำหรับปี 2022 ทางโครงการ AAMEP ได้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดของแต่ละรอบการสมัครจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ กลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล์ และโซเชียลมีเดียของเรา โปรดติดตามโครงการบน Facebook, Instagram และ LinkedIn หรือลงทะเบียนในกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล์ของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อโครงการเปิดรับสมัคร